Föreningens stadgar

STADGAR för

Frölundaskolans Föräldraförening – FRÖ-FÖR

Antagna vid årsmötet den 31 mars 2015

 

 • 1 Ändamål

Föreningens syfte och ambition är att

 • stärka samverkan mellan föräldrar, elever och skolan
 • skapa trygghet och trivsel bland eleverna på skolan med omgivning
 • väcka intresse och engagemang bland elever för skolgången
 • främja kultur- och fritidsaktiviteter bland elever och föräldrar
 • sprida information och väcka intresse för Frölundaskolan och Föräldraföreningen

Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.

Föreningen bedriver sin verksamhet självständigt.

 

 • 2 Obundenhet

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen jobbar för allas gemensamma bästa men driver inte enskilda personers frågor.

 

 • 3 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för varje förälder eller vårdnadshavare till barn på Frölundaskolan. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift.

Varje medlem är röstberättigad och har en röst vid föreningens möten.

Stödmedlem kan aktivt bidraga till Frö-För genom att bidraga med minst 100 kr/år. Stödmedlem har ej rösträtt.

 • 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek är för närvarande 100 kr/läsår.

 

 • 5 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas under höstterminen innan september månads utgång.
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då det skriftligen begärts av minst 20% av medlemmarna.

Kallelse med dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas samtliga medlemmar via brev och mejl, för årsmöte minst tre (3) veckor i förväg.
I kallelse till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet hålls.
Kallelse till extra möte skall vara medlemmarna tillgängligt minst en (1) vecka i förväg.

 

 • 6 Dagordning vid föreningsstämma
 1. Val av
  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. två justeringsmän tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötet blivit behörigen kallat
 3. Godkännande av dagordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  1. styrelsens förslag till budget och medlemsavgift
  2. övriga förslag från styrelsen
  3. förslag från medlemmar
 8. Fastställande av
  1. medlemsavgift
  2. budget
 9. Val av styrelse
  1. ordförande i ett år
  2. övriga ordinarie ledamöter, samt två suppleanter
  3. en revisorer, samt en revisorssuppleant
  4. valberedningens ordförande, jämte en ledamot i valberedningen.
 10. Övriga frågor

 

 • 7 Rösträtt, valbarhet mm

Varje närvarande medlem har rösträtt på föreningens möten. Omröstning sker öppet. Om så begärs, kan sluten omröstning ske. Beslut fattas, om dessa stadgar inte säger annat, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

Varje medlem i föreningen är valbar till uppdrag.

 

 • 8 Ärenden

Vid föreningsmöten enligt §5 får avgörande beslut endast fattas i ärenden som angetts i kallelse eller på det utsända förslaget till dagordning eller som står i direkt samband med sådant ärende. Medlem som önskar få beslut i ärende på årsmötet skall senast två veckor före årsmötet överlämna skriftlig motion i ärendet till styrelsen.

 

 • 9 Valberedning

Årsmötet utser valberedning utanför styrelsen.
Valberedningen förbereder samtliga förekommande val vid årsmötet, utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.
Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

 

 • 10 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande samt sex ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, där mandattiden utgår växelvis så cirka halva antalet mandat förnyas årligen. Suppleanter väljs för ett år.

 

 • 11 Konstituering

Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.

 

 • 12 Uppgifter

Föreningens styrelse handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten beslutande organ.

Det åligger styrelsen att

förbereda föreningens årsmöten och extra möten
verkställa fattade beslut som tagits på årsmöten
utse erforderliga kommittéer/grupper för verksamheten
– verka för att klassombud utses i alla klasser
– utse ombud till möten och konferenser där styrelsen eller föreningsmöte beslutat att föreningen skall delta.
– senast tre veckor före föreningens årsmöte överlämna verksamhetsberättelse till revisorerna jämte balans- och resultaträkning avseende det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen uppgift i övrigt är
att informera medlemmarna om föreningens verksamhet
att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
att verka för utbyte av erfarenhet emellan medlemmarna
att förmedla information till föreningens funktionärer och medlemmar
att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträden.

 

 • 13 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt därutöver om ordföranden eller minst hälften av ledarmötena begär så.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordföranden avgörandet för sammanträdet.

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.

 

 • 14 Klassombud

I varje klass bör föräldrarna välja två klassombud.
Meddelande om valresultatet bör omgående lämnas till styrelsen och skolan.

 

 • 15 Klassombudsmöten

Styrelsen planerar minst ett klassombudsmöten per termin för gemensamt informationsutbyte samt planering.

§16 Tecknande av firma

Föreningen tecknas av ordföranden och kassör var för sig

 

 • 17 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisorer jämte en suppleant.

Revisorerna skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

Föreningens normala verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 augusti – 31 juli.

 

 • 18 Stadgeändring

För stadgeändring av dessa stadgar fordras beslut under årsmöte och ett extra inkallat möte. Mellan de båda mötena skall minst två månader förflyta.

 

 • 19 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut på två separata möten. Ett årsmöte och ett extra inkallat möte. För giltlighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid mötena.

Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening med anknytning till Frölundaskolan, skall dess tillgångar tillfalla den andra föräldraföreningen.

Upplöses föreningen av annan anledning skall tillgångarna överföras till Frölundaskolans skolledning att förvaltas och användas till gagn för elever på Frölundaskolan.