Kategoriarkiv: Nyheter

Föreningen på stiftelseträff

Igår var Frölundaskolans föräldraförening inbjuden till en träff med stiftelsen Ideer för livet på Frölunda torg. Vi var där med olika föreningar och tog del av föreläsningar samt information om hur vi kan söka bidrag till aktiviteter inom vårt fortsätta Eldsjälsarbete. Vi knöt även kontakter med fler föreningar för att utöka samarbetet.

​Ett par av våra styrelsemedlemmar som var med på träffen. Från vänster till höger: Robert, Helena, Mimosa, David, Rabia och Shugri.

I mitten av februari kommer vi att söka anstånd ur stiftelsen och hoppas att kunna få bidrag för att kunna bjuda in föreläsare och ordna aktiviteter för barn, föräldrar och vårdnadshavare inom jämställds- och likabehandlingsarbetet.

Fin fortsättning från oss i styrelsen!

Våra barns framtid betyder allt!

Den 26 oktober hade vi en aktivitet där föräldrar och vårdnadshavare kunde få vara med och lyssna på skolans ledning och föra dialog kring olika viktiga frågosom rörde skolans måluppfyllelse, ledarskap i klassrummen, trivselregler, kommunikation på skolan samt likabehandlingsarbetet.

Rektor för F-6 samt fritidshem Birgitta Borg Rabit samt t f rektor för 7-9 samt grundsärskola Hanna Simonsson kom till aktiviteten och berättade om skolans arbete.

 • Ledningen konstaterade att det var låg måluppfyllnad för åk 9. Däremot hade måluppfyllnaden för åk 6 gått upp.
 • Skolan har börjat att jobba med ledarskap i klassrummen som handlar om att skapa tydlig lektionsstruktur för eleverna, hur lärare ska kunna förebygga och hantera konflikter samt kunna bygga goda relationer till eleverna. Lärarna samarbetar även här med elevhälsan för att kunna jobba förebyggande med insatser. Skolan jobbar även här med något som heter konsekvenstrappan som används vid konflikter i klass mellan elever. Skolans ledning nämnde att de här behöver hjälp av föräldrar/vårdnadshavare för att hitta lösningar vid konflikter.
 • Trivselregler gås igenom i början på läsåret i varje klass. Mobilförbudet finns F-6. Det verkar funka bra i klasserna. I högstadeiet är det upp till varje lärare att skapa regler kring detta.
 • Kommunikation, information om olika satsningar som görs på skolan för att förbättra kommunikationen mellan skola och hem.
 • Hjärntorget är ett IT baserat verktyg där skolan når ut till föräldrar/vårdnadshavare med information om Frölundaskolans aktiviteter, aktiviteter i olika verksamheter för barn i SDF AFH. Lärare lägger även ut klassinformation, vecko-och nyhetsbrev, scheman i systemet samt att föräldrar/vårdnashavare kan sköta kommunikation i systemet med lärare. Den finns även som app (länk). Hjärntorget används även vid utvecklingssamtal. Skolans ledning önskar att fler föräldrar/vårdnadshavare loggar in sig i systemet och använder det. De önskar även att de som har barn upp i F-6 tittar i sina barns ryggsäckar för att ta del utav information som fortfarande läggs i ryggsäckar. Önskan från närvarande föräldrar/vårdnadshavare på mötet var att skolan då ska bli bättre på att ha information på olika språk. Det är svårt att ta in all information både från skolan och Föräldraföreningen. Föreningen håller på att jobba med detta.
 • Frågan kring hur skolan kan hålla vikarier uppdaterade kring ”skolunika” arbetssätt dök upp. Skolans ledning jobbar på det.
 • Birgitta och Hanna gick igenom Likabehandlingsplanen och information om det fortsatta viktiga likabehandlingsarbetet. I arbetet intervjuas elever och det är även viktigt för skolans rektorer att få ta del av information och synpunkter från föräldrar/vårdnadshavare som skolmijön. Här kan ni läsa mer om Likabehandlingsarbetet och ta del utav planerna. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

 

Tillsammans kan vi göra förändring!

 

English version

Our children’s future means everything!

On October the 26th, we had an activity which parents could attend to and listen to the school’s leadership and dialogue on various important issues concerning school achievement, leadership in classrooms, well-being rules, communication at school and equal treatment work. Rector for F-6 Birgitta Borg Rabit, as well as principal for 7-9 and basic school Hanna Simonsson came to the activity and told about the school’s work.

 • The management found that there was low goal achievement for the 9th grade. However, the goal achievement for year 6 had gone up.
 • The school has begun to work with leadership in the classrooms that focuses on creating clear lesson structure for students, how teachers can prevent and manage conflicts and build good relationships with the students. The teachers also cooperate with the student health in order to work preventively with efforts. The school also works here with something called the consistency staircase used in classroom conflicts between students. The school’s management mentioned that they need help from parents to find solutions to conflicts.
 • Excellence rules are reviewed at the beginning of the academic year of each class. The mobile ban is F-6. It seems to work well in the classes. At the highest level, it is up to every teacher to make rules about this.
 • Communication, information on various initiatives undertaken at school to improve communication between school and home.
 • Hjörntorget is an IT based tool where the school reaches parents with information about the Frölundaskolan activities, activities in various activities for children in SDF AFH. Teachers also publish class information, weekly and newsletters, schedules in the system and that parents / careers can manage communication in the teacher system. It is also available as app (link). The brainchild is also used in developmental conversations. The school’s management wishes more parents to log in to the system and use it. They also wish that those who have children in F-6 look into their children’s backpacks to share information still in their backpacks. The wish of present parents / guardians at the meeting was that the school would then be better at having information in different languages. It is difficult to include all information from both the school and the Parental Association. The association is currently working on this.
 • The question of how the school can keep temporary staff updated about ”skolunika” working methods appeared. The school’s management is working on it.
 • Birgitta and Hanna reviewed the Equal Treatment Plan and information on the continuing important equal treatment work. During the work, students are interviewed and it is also important for school principals to get information and comments from parents like issues as the school enviroment. Here you can read more about equal treatment work and take part of the plans. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

Together we can make a change!

Pepparkakshus på utställning!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Alla 5 vinnarna av stipendiet fick i uppdrag att göra var sitt pepparkakshus som skall ställas ut på Frölunda Torg. Föräldraföreningens styrelse accepterade uppdraget och skapade följande kreation för att hylla Frölundaskolan och den viktigaste framtiden vi har: barnen.

Pepparkakshuset finns i en monter bland de andra vinnarna av priset och kan beskådas f o m den 25 november till den 27 december. Välkommen till podiet för att ta en titt på konstverket!

Här kan du läsa mer om stipendiet
http://www.ideerforlivet.se/
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://stiftelsemedel.se/skandiastiftelsen/

Eldsjälspris till Frölundaskolans föräldraförening!

I somras vann Frölundaskolans föräldraföreningen ett stipendie på 20 000:- från Skandiastiftelsen: ”Ideer för Livet” för fortsatt projekt mot Trakasserier och Utanförskap – Våga Vara Dig Själv. Vi var en av fem föreningar som fick dela på 100 000 kronor för eldsjäl i området.

Barn som går miste om en fullständig skolgång riskerar att i framtiden hamna i utanförskap och utsatthet. Att trivas på skolan och känna sig trygg är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Därför arbetar Frölundaskolans Föräldraförening för att alla barn och unga ska känna sig trygga och att ingen ska behöva uppleva mobbing eller trakasserier. Verksamheten arbetar för att föräldrar, elever och lärare ska kunna skapa en trygg skolmiljö – tillsammans.

 

Vi kommer att under höstterminen samverka med Frölundaskolans ledning samt elevråd kring hur vi kan ha fortsatta föreläsningar inom temat kränkande särbehandlingar som vi påbörjade i våras genom att bjuda in föreningen Våga Vara Dig Själv på heldag för åk 4-9 samt föräldrar. (Läs mer här om föreläsningen). Och vi hoppas att kunna bidra med bra föreläsningar inom området och att arbetet kan vara ett bra led i Frölundaskolans arbete kring likabehandlingsplanerna. Uppdatering kring vårt arbete kommer att publiceras här.

Våra barn är vår framtid och när vi lyssnar på dem kan vi få fram de mest fantastiska möjligheterna till förändring och vi kan även som föräldrar bidra till de bästa förutsättningarna för dom

Här kan du läsa mer om Stipendiet
https://www.facebook.com/ideerforlivet/
http://www.ideerforlivet.se/

FRÖLUNDASKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE 13 OKTOBER

NÄR: 13/10 kl. 18.00
VAR: Frölundaskolans Café, A-Huset
Våra Barns Framtid Betyder Allt!
Vi hälsar alla föräldrar med barn på Frölundaskolan varmt välkomna till årsmöte för Frölundaskolans föräldraförening. Vi informerar om föreningens arbete och planer! Kom och ställ frågor och lämna förslag på åtgärder.
Under årsmötet kommer det att väljas en ny styrelse för kommande år. Du som är medlem har rösträtt under årsmötet.
Var delaktig du också i arbetet med att skapa en ännu bättre dialog mellan skolan, föräldrar och elever gällande trygghet, trivsel och samverkan.
Allt för våra barns bästa!
Vi bjuder på fika!
Vill du nominera någon till styrelsen, gör detta via, info@fro-for.se eller kontakta Boby Gosh i skolans café. Senaste datum är 29/9.
Varmt Välkomna!
Styrelsen
Frölundaskolans Föräldraförening

Välkommen till Positivparkens dag

När: 11 juni, 12:00–19:00
Var?: Positivparken

PROGRAM
 
12:00 – 16:00 TVÅ FÄRGGLADA POSITIVHALARE förgyller parken med barnens favoritlåtar. Passa på och prova ansiktsmålning till positivmusik! Ansiktsmålare: Cornelia och Carolina från Form och Fantasi.
 
12:00 – 16:00 HINDERBANA OCH HOPPBORGför små och stora barn. Pröva parkour med Mov3 Academy.
 
12:00 – 14:00 ESTRELLA-BELLA MED MASKOT skapar spontanlekar för barn i parken.
 
13:00 – 13:30 GÅ MED I FESTPARADEN SOM LEDS AV DRUM CORPS en paradorkester med slagverk samt Varieté Vagant och Steampunk Götheborg! Paraden avslutas med konsert av Drum Corps GOT Motion vid scenen. Slagkraftiga och melodiska trummor med ett funkigt beat! Samling kl.13:00 inne på Frölunda Torg.
 
13:00 – 16:00 TEXTILWORKSHOP. Pimpa din T-shirt, trosa/kalsong. Gör tryck på tygkasse. Julia Axelsson hjälper dig att göra snygga tryck. OBS! Ta med egen t-shirt/underkläder. Dessutom fler workshops med olika aktörer. Bakom 1200 kvadrat.
 
13:00 – 15:00 PRO LERGÖKEN visar grunderna i boulespel
 
13:30 – 14:00 VARIETÉ VAGANT. Träffa de kringresande vännerna – fakirerna, musikanterna och rösttämjarna i Varieté Vagant som bjuder in till ett spännande äventyr bland vassa knivar, sagolika melodier och magiska konster!
 
14:00 – 15:30 TROLLERIKONSTER I PARKEN Möt Isidor Olsbjörk, en ung magiker och komiker som ger både skratt och ahaupplevelser. Trollerimingel och show kl.15:00.
 
14:00 – 14:30 KONSERT MED ELEVER FRÅN KULTURSKOLANAskim-Frölunda-Högsbo.
 
14:30 – 15:00 PETRU/POWERDUCK RAPPAR egna låtar om gemenskap, kultur och regnbågar.
 
15:00 – 15:30 DANSWORKSHOP MED PETRU: street, afro och hiphop. Dessutom dansuppträdande!
 
14:00 – 16:00 HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING med personal från kulturhusets sim- och sporthall.
 
14:00 + 15:00 VISNING AV UTEGYMMET! Följ med runt på visning av Positivparkens utegym, som finns på tre platser i parken. Du kan ställa frågor och testa träningsmaskinerna med instruktion av Hälsotekets sjukgymnast! Samling vid FaR tältet.
 
14:00 – 16:00 GISSA ROTFRUKTER OCH RÄKNA SOCKERBITAR! Testa dina smaklökar och fundera kring hur mycket socker din frukost innehåller. Passa på att ställa frågor till dietist-Maria från FaR-teamet! FaR tältet.
 
14:00 – 16:00 HOPPTEST OCH RÖRELSETIPS Hoppar du lika högt som en loppa? Eller som en gräshoppa? Fysioterapeut Johan från FaR-teamet mäter hopphöjd och ger tips till familjen om hur man får in mer rörelse i vardagen! FaR tältet.
 
14:15 MALTE MODIG OCH GLITTERHÄSTEN. Sagostund med Karin Jacov. Om rädslor, mod och vänskap. Bakom 1200 kvadrat.
 
14:30 – 16:00 SHAOLINKLUBBEN uppträder med Kung Fu.
 
14:30 – 14:45 + 15.15-15.30 FYSIOBUS Häng med på ett rörelseäventyr där kroppen berättar sagan! För barn 6-9 år. Med fysioterapeut Johan från FaR-teamet.
 
14:30 – 16:00 LUFFARSLÖJD OCH TRÅDTJACK. Luffarslöjd kommer från tiden då arbetslösa vandrade runt och sålde enkla bruksföremål som de tillverkat med tång och metalltråd. Idag slöjdar man allt möjligt! Hantverkspedagog Anna Hjortmark visar hur du kan forma trådarna till en krok eller kanske ett smycke.
 
15:00 –16:00 TZEITEL SPELAR SPRAKANDE KLEZMER med glödande hjärta. Anna Cochrane, Sara Fridholm och Christopher Andersson Bång. Yr spelglädje, svart tragik och självklar charm!
 
15:00–16:00 OM KÖNSHIERARKIER, MAKT OCH MOTSTÅND! Bioaktuella och tokhyllade Pojkarna bygger på Jessica Schiefauers ungdomsroman. Magisk realism om tvingande normer. Jessica berättar om idén bakom boken, om maktstrukturer och identitet. Bakom 1200 kvadrat.
 
16:00–16:30 A.W/ARAN WEHBY RAPPAR tungt och med kämpaglöd om kärlek, hopp och glädje.
 
17:00–19:00 BACKYARD. Tillsammans med Ungdomens Hus, 1200 Kvadrat avslutar vi dagen med K-pop, dancehall och indie rock/popbandet Ignore the Elephant, m fl. Bakom 1200 kvadrat.
 
DESSUTOM: AFH Kultur- och fritid och föreningar informerar om verksamhet och sommarprogram samt hålleri workshops under dagen: Tipspromenad i regnbågens färger.
Bokbord och tips – låna och läs. Mosaikfabriken och Art Scape – spännande konstprojekt som sätter spår i staden, kulturskolan informerar om sitt utbud för barn och unga och Frölundaskolans föräldraförening finns på plats.
 
Sommarprogrammet arrangeras av Frölunda Kulturhus och 1200 kvadrat som tillhör Göteborgs Stad, Hälsoteket i Väster, föreningar samt fritidsverksamheten i Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad.