Kategoriarkiv: Möte

Lyckad aktivitet

I torsdags hade vi aktivitetsträff med föräldrar/vårdnadshavare där barn självklart var välkomna. Medan barnen spelade pingis, lekte och pysslade satt vi vuxna och presenterade oss för varandra och föreningen informerade om arbetet på skolan.

Föreningen lyssnade även in vad som är viktigt för föräldrar/vårdnadshavare, men även barn.

Klicka på ljudklippet nedan för att höra vad barn tycker är viktigt på skolan.

 

Vi fyllde även på med handavtryck i Café respekt.

 

Vi kommer att ha fler träffar där vi är intresserade utav att höra vad du som förälder/vårdnadshavare tycker är viktig för din/ditt barn i skolan

Klicka på ljudklippet nedan för information på somaliska.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hjärtligt välkommen till:

Frölundaskolans föräldraförening!

Föreningen på stiftelseträff

Igår var Frölundaskolans föräldraförening inbjuden till en träff med stiftelsen Ideer för livet på Frölunda torg. Vi var där med olika föreningar och tog del av föreläsningar samt information om hur vi kan söka bidrag till aktiviteter inom vårt fortsätta Eldsjälsarbete. Vi knöt även kontakter med fler föreningar för att utöka samarbetet.

​Ett par av våra styrelsemedlemmar som var med på träffen. Från vänster till höger: Robert, Helena, Mimosa, David, Rabia och Shugri.

I mitten av februari kommer vi att söka anstånd ur stiftelsen och hoppas att kunna få bidrag för att kunna bjuda in föreläsare och ordna aktiviteter för barn, föräldrar och vårdnadshavare inom jämställds- och likabehandlingsarbetet.

Fin fortsättning från oss i styrelsen!

Påminnelse om årsmöte den 7 november kl 18 i A-Huset/Reminder: Annual Meeting on the 7th of November at 18.00 in the A-House Café

Här finns handlingarna till mötet >>

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Meeting documents are here >>

 

 

Frölundaskolans föräldraförening kallar till Årsmöte/Frölundaskolan Parents Association calls for Annual Meeting

Click here for English version>>>

 

English version

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Våra barns framtid betyder allt!

Den 26 oktober hade vi en aktivitet där föräldrar och vårdnadshavare kunde få vara med och lyssna på skolans ledning och föra dialog kring olika viktiga frågosom rörde skolans måluppfyllelse, ledarskap i klassrummen, trivselregler, kommunikation på skolan samt likabehandlingsarbetet.

Rektor för F-6 samt fritidshem Birgitta Borg Rabit samt t f rektor för 7-9 samt grundsärskola Hanna Simonsson kom till aktiviteten och berättade om skolans arbete.

 • Ledningen konstaterade att det var låg måluppfyllnad för åk 9. Däremot hade måluppfyllnaden för åk 6 gått upp.
 • Skolan har börjat att jobba med ledarskap i klassrummen som handlar om att skapa tydlig lektionsstruktur för eleverna, hur lärare ska kunna förebygga och hantera konflikter samt kunna bygga goda relationer till eleverna. Lärarna samarbetar även här med elevhälsan för att kunna jobba förebyggande med insatser. Skolan jobbar även här med något som heter konsekvenstrappan som används vid konflikter i klass mellan elever. Skolans ledning nämnde att de här behöver hjälp av föräldrar/vårdnadshavare för att hitta lösningar vid konflikter.
 • Trivselregler gås igenom i början på läsåret i varje klass. Mobilförbudet finns F-6. Det verkar funka bra i klasserna. I högstadeiet är det upp till varje lärare att skapa regler kring detta.
 • Kommunikation, information om olika satsningar som görs på skolan för att förbättra kommunikationen mellan skola och hem.
 • Hjärntorget är ett IT baserat verktyg där skolan når ut till föräldrar/vårdnadshavare med information om Frölundaskolans aktiviteter, aktiviteter i olika verksamheter för barn i SDF AFH. Lärare lägger även ut klassinformation, vecko-och nyhetsbrev, scheman i systemet samt att föräldrar/vårdnashavare kan sköta kommunikation i systemet med lärare. Den finns även som app (länk). Hjärntorget används även vid utvecklingssamtal. Skolans ledning önskar att fler föräldrar/vårdnadshavare loggar in sig i systemet och använder det. De önskar även att de som har barn upp i F-6 tittar i sina barns ryggsäckar för att ta del utav information som fortfarande läggs i ryggsäckar. Önskan från närvarande föräldrar/vårdnadshavare på mötet var att skolan då ska bli bättre på att ha information på olika språk. Det är svårt att ta in all information både från skolan och Föräldraföreningen. Föreningen håller på att jobba med detta.
 • Frågan kring hur skolan kan hålla vikarier uppdaterade kring ”skolunika” arbetssätt dök upp. Skolans ledning jobbar på det.
 • Birgitta och Hanna gick igenom Likabehandlingsplanen och information om det fortsatta viktiga likabehandlingsarbetet. I arbetet intervjuas elever och det är även viktigt för skolans rektorer att få ta del av information och synpunkter från föräldrar/vårdnadshavare som skolmijön. Här kan ni läsa mer om Likabehandlingsarbetet och ta del utav planerna. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

 

Tillsammans kan vi göra förändring!

 

English version

Our children’s future means everything!

On October the 26th, we had an activity which parents could attend to and listen to the school’s leadership and dialogue on various important issues concerning school achievement, leadership in classrooms, well-being rules, communication at school and equal treatment work. Rector for F-6 Birgitta Borg Rabit, as well as principal for 7-9 and basic school Hanna Simonsson came to the activity and told about the school’s work.

 • The management found that there was low goal achievement for the 9th grade. However, the goal achievement for year 6 had gone up.
 • The school has begun to work with leadership in the classrooms that focuses on creating clear lesson structure for students, how teachers can prevent and manage conflicts and build good relationships with the students. The teachers also cooperate with the student health in order to work preventively with efforts. The school also works here with something called the consistency staircase used in classroom conflicts between students. The school’s management mentioned that they need help from parents to find solutions to conflicts.
 • Excellence rules are reviewed at the beginning of the academic year of each class. The mobile ban is F-6. It seems to work well in the classes. At the highest level, it is up to every teacher to make rules about this.
 • Communication, information on various initiatives undertaken at school to improve communication between school and home.
 • Hjörntorget is an IT based tool where the school reaches parents with information about the Frölundaskolan activities, activities in various activities for children in SDF AFH. Teachers also publish class information, weekly and newsletters, schedules in the system and that parents / careers can manage communication in the teacher system. It is also available as app (link). The brainchild is also used in developmental conversations. The school’s management wishes more parents to log in to the system and use it. They also wish that those who have children in F-6 look into their children’s backpacks to share information still in their backpacks. The wish of present parents / guardians at the meeting was that the school would then be better at having information in different languages. It is difficult to include all information from both the school and the Parental Association. The association is currently working on this.
 • The question of how the school can keep temporary staff updated about ”skolunika” working methods appeared. The school’s management is working on it.
 • Birgitta and Hanna reviewed the Equal Treatment Plan and information on the continuing important equal treatment work. During the work, students are interviewed and it is also important for school principals to get information and comments from parents like issues as the school enviroment. Here you can read more about equal treatment work and take part of the plans. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

Together we can make a change!

Anteckningar och bildspel från Folkhälsorådet

Den 7/3 var Frölundaskolans styrelse inbjuden till ett möte från Folkhälsorådet i SDF Askim-Frölunda-Högsbo.

Folkhälsorådet bestod av representanter från: SDN Askim-Frölunda-Högsbo, HSN (Hälso och sjukvårdsnämnden) Göteborg, Avdelning folkhälsa, VGR, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Vårdcentralerna, Folktandvården, Elevhälsa, UngdomsmottagningVäster, Hälsoteket i Väster och Svenska kyrkan

På mötet diskuterades drogsituationen i stadsdelen och förebyggande insatser.

Här kan du läsa mer om mötet och andra möten som styrelsen har varit delaktiga i. >>>

 

Synpunkter om skolmiljön

Hej!
Vi i styrelsen har varit på möten med skolans ledning rörande synpunkter på skolans miljö som vi har tagit in från föräldrar/vårdnadshavare på Frölundaskolan. Nedan kan ni läsa dokumenten från mötena. De två första dokumenten är en sammanställning av vad vi har gjort och framfört. Dokument 3 är anteckningarna från mötet med ansvarig lokalförvaltning och skolans områdeschef.

1. Sammanställning synpunkter skolmiljö
2. Kort sammanställning renoveringsbehov
3. Anteckningar fran möte med områdeschef

Vi kommer även att ha ett möte med Frölundaskolans ledning om synpunkter på skolans likabehandlingsplaner och återkommer med information om mötet på hemsidan.

Frölundaskolans föräldraförening vill även rikta stort tack till alla föräldrar som har varit med och kommit in med synpunkter.

God fortsättning från oss!

 

Info från kvällens föräldramöte

I kväll hade vi föräldramöte på Frölunda skolan med julpyssel och genomgång av Frölundaskolans likabehandlingsplaner.

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Frölundaskolan har valt att sätta ihop dessa båda planer till en.

Likabehandlingsplanerna hur Frölundaskolan ska se till att elever och lärare behandlar varandra på ett bra sätt. Planerna beskriver också vad som ska göra om någon elev blir orättvist eller illa behandlad. Planerna  ska läsas av elever, föräldrar och personal och dessa planer gäller under kalenderåret 2016.

Klicka gärna på planerna nedan för att få reda på mer om skolans arbete mot kränkningar.

 

Här är lite bilder från pyssel med barn och bakverk som bjöds från deltagande föräldrar.

Frölundaskolans föräldraförening vill rikta ett stort tack till alla föräldrar och barn som kom. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för barnen – vår viktigaste framtid!

Höstlovsaktiviteter

Tack till alla föräldrar som kom igår ikväll till Frölundaskolans Öppna Hus! Det var trevligt att få träffa er i skolans cafe! En fin fortsättning på höstterminen önskar Frölundaskolans föräldraförening!

Nästa vecka är det höstlov och då finns det olika aktiviteter för era barn att göra i Göteborgs Stad. Här är programmet för Västra Göteborg, Askim, Frölunda, Högsbo >>>

Och här för hela staden: Göteborgs Stads Kalendarium. >>