månadsarkiv: oktober 2017

Påminnelse om årsmöte den 7 november kl 18 i A-Huset/Reminder: Annual Meeting on the 7th of November at 18.00 in the A-House Café

Här finns handlingarna till mötet >>

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Meeting documents are here >>

 

 

Frölundaskolans föräldraförening kallar till Årsmöte/Frölundaskolan Parents Association calls for Annual Meeting

Click here for English version>>>

 

English version

Our Children’s Future Means Everything!

WHEN: Tuesday, November 7th. Start at 18.00
WHERE: Frölundaskolans Café, A-Huset

We warmly welcome all parents  with children at Frölundaskolan to the annual meeting of the Frölundaskolans Parents Association. We will inform about the association’s work and plans! Come and ask questions and make suggestions at measures.

During the annual meeting, a new board will be elected for the coming year. You as a member have the right to vote at the annual meeting.

Participate in the work of creating an even better dialogue between school, parents and students regarding safety, well-being and cooperation.

Everything for our children’s best!

We will have free fika during the meeting

If you want to nominate someone to the board, do this via info@fro-for.se or contact Boby Gosh at the school’s café.

For more information, visit the association’s website www.fro-for.se

Warm welcome!
Board of Directors of  Frölundaskolans Parental Association

Möt oss på Öppet hus på Frölundaskolan!/Meet us at Öppet hus on Frölundaskolan!

Click here for English version >>>

När: Tisdagen den 24 oktober kl. 17-20
Var: Café Respekt i A-Huset

Vi kommer att ha matförsäljning i caféet och ställer gärna upp och svarar på frågor om vad vi gör och vill veta vad som är viktigt för dig som förälder/vårdnadshavare för att ditt/dina barn ska ha en så ha bra skolgång som möjligt.

Vi är även tacksamma om ni kan bidra med någon maträtt till vår försäljning. Gärna något som representerar olika länder och kulturer.

Hjärtligt välkomna till vårt bord!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vänligen
Frölundaskolans föräldraförening
fro-for.se

___________________________________________________________________________
English version

Meet us at Öppet hus on Frölundaskolan!

When: Tuesday, October the 24th start: 17.00, ends at 20.00
Where: Café Respect in the A-House, in the main building

Frölundaskolans föräldraförening will have food sales at the café and will gladly answer questions about what we do and want to know what matters to you as aparent to create a good school enviroment as possible for your children.

We are also grateful if you can contribute any dish to our sales. Preferely something that represents different countries and cultures.

Welcome to our table!

Together we can make a difference!

Regards
Frölundaskolan Parents Association
fro-for.se

Våra barns framtid betyder allt!

Den 26 oktober hade vi en aktivitet där föräldrar och vårdnadshavare kunde få vara med och lyssna på skolans ledning och föra dialog kring olika viktiga frågosom rörde skolans måluppfyllelse, ledarskap i klassrummen, trivselregler, kommunikation på skolan samt likabehandlingsarbetet.

Rektor för F-6 samt fritidshem Birgitta Borg Rabit samt t f rektor för 7-9 samt grundsärskola Hanna Simonsson kom till aktiviteten och berättade om skolans arbete.

 • Ledningen konstaterade att det var låg måluppfyllnad för åk 9. Däremot hade måluppfyllnaden för åk 6 gått upp.
 • Skolan har börjat att jobba med ledarskap i klassrummen som handlar om att skapa tydlig lektionsstruktur för eleverna, hur lärare ska kunna förebygga och hantera konflikter samt kunna bygga goda relationer till eleverna. Lärarna samarbetar även här med elevhälsan för att kunna jobba förebyggande med insatser. Skolan jobbar även här med något som heter konsekvenstrappan som används vid konflikter i klass mellan elever. Skolans ledning nämnde att de här behöver hjälp av föräldrar/vårdnadshavare för att hitta lösningar vid konflikter.
 • Trivselregler gås igenom i början på läsåret i varje klass. Mobilförbudet finns F-6. Det verkar funka bra i klasserna. I högstadeiet är det upp till varje lärare att skapa regler kring detta.
 • Kommunikation, information om olika satsningar som görs på skolan för att förbättra kommunikationen mellan skola och hem.
 • Hjärntorget är ett IT baserat verktyg där skolan når ut till föräldrar/vårdnadshavare med information om Frölundaskolans aktiviteter, aktiviteter i olika verksamheter för barn i SDF AFH. Lärare lägger även ut klassinformation, vecko-och nyhetsbrev, scheman i systemet samt att föräldrar/vårdnashavare kan sköta kommunikation i systemet med lärare. Den finns även som app (länk). Hjärntorget används även vid utvecklingssamtal. Skolans ledning önskar att fler föräldrar/vårdnadshavare loggar in sig i systemet och använder det. De önskar även att de som har barn upp i F-6 tittar i sina barns ryggsäckar för att ta del utav information som fortfarande läggs i ryggsäckar. Önskan från närvarande föräldrar/vårdnadshavare på mötet var att skolan då ska bli bättre på att ha information på olika språk. Det är svårt att ta in all information både från skolan och Föräldraföreningen. Föreningen håller på att jobba med detta.
 • Frågan kring hur skolan kan hålla vikarier uppdaterade kring ”skolunika” arbetssätt dök upp. Skolans ledning jobbar på det.
 • Birgitta och Hanna gick igenom Likabehandlingsplanen och information om det fortsatta viktiga likabehandlingsarbetet. I arbetet intervjuas elever och det är även viktigt för skolans rektorer att få ta del av information och synpunkter från föräldrar/vårdnadshavare som skolmijön. Här kan ni läsa mer om Likabehandlingsarbetet och ta del utav planerna. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

 

Tillsammans kan vi göra förändring!

 

English version

Our children’s future means everything!

On October the 26th, we had an activity which parents could attend to and listen to the school’s leadership and dialogue on various important issues concerning school achievement, leadership in classrooms, well-being rules, communication at school and equal treatment work. Rector for F-6 Birgitta Borg Rabit, as well as principal for 7-9 and basic school Hanna Simonsson came to the activity and told about the school’s work.

 • The management found that there was low goal achievement for the 9th grade. However, the goal achievement for year 6 had gone up.
 • The school has begun to work with leadership in the classrooms that focuses on creating clear lesson structure for students, how teachers can prevent and manage conflicts and build good relationships with the students. The teachers also cooperate with the student health in order to work preventively with efforts. The school also works here with something called the consistency staircase used in classroom conflicts between students. The school’s management mentioned that they need help from parents to find solutions to conflicts.
 • Excellence rules are reviewed at the beginning of the academic year of each class. The mobile ban is F-6. It seems to work well in the classes. At the highest level, it is up to every teacher to make rules about this.
 • Communication, information on various initiatives undertaken at school to improve communication between school and home.
 • Hjörntorget is an IT based tool where the school reaches parents with information about the Frölundaskolan activities, activities in various activities for children in SDF AFH. Teachers also publish class information, weekly and newsletters, schedules in the system and that parents / careers can manage communication in the teacher system. It is also available as app (link). The brainchild is also used in developmental conversations. The school’s management wishes more parents to log in to the system and use it. They also wish that those who have children in F-6 look into their children’s backpacks to share information still in their backpacks. The wish of present parents / guardians at the meeting was that the school would then be better at having information in different languages. It is difficult to include all information from both the school and the Parental Association. The association is currently working on this.
 • The question of how the school can keep temporary staff updated about ”skolunika” working methods appeared. The school’s management is working on it.
 • Birgitta and Hanna reviewed the Equal Treatment Plan and information on the continuing important equal treatment work. During the work, students are interviewed and it is also important for school principals to get information and comments from parents like issues as the school enviroment. Here you can read more about equal treatment work and take part of the plans. https://tinyurl.com/ya9mrhbf

Together we can make a change!